[PHP函数]array_count_values()函数

array_count_values() 函数用于统计数组中所有值出现的次数。本函数返回一个数组,其元素的键名是原数组的值,键值是该值在原数组中出现的次数。

例子

<?php
  $arr = array("A","b",3,"dsdsd","gfg","b");

  $num = array_count_values($arr);
  var_dump($num);
?>

返回的结果为:

D:\wwwroot\test\test.php:5:
array (size=5)
 'A' => int 1
 'b' => int 2
 3 => int 1
 'dsdsd' => int 1
 'gfg' => int 1

参考:PHP array_count_values() 函数

标签: 无

发表评论: